Şirketimiz ŞARK SAATÇILIK DIŞ TİC. İTH. İHR. MÜM. A.Ş. veri sorumlusu olarak, müşterilerimizin kişisel verilerinin ve özel hayatlarının gizliliğinin korunmasına azami özen göstermektedir.

Bu amaçla uygulanabilir idari ve teknik tüm önlemler alınmakta, gerektiğinde güncellenmektedir. Kişisel verilerin toplanması, korunması, işlenmesi, aktarılması, imhası veya anonimleştirmesine ilişkin detaylı ve güncel politikamız ("Politika"), web-sitemizde www.sarksaat.com adresinde yer almaktadır.

Şirket faaliyet ve operasyonlarını gerçekleştirebilmek, planlayabilmek, iş ortaklarımızla iletişim ve iş ilişkimizi sürdürebilmek, üzerimize düşen sözleşmesel ve yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, iş ortağımızın üstlendiği yükümlükleri yerine getirmesini talep ve takip edebilmek, gerektiğinde fatura, irsaliye ve cari kartların düzenlenmesi ile banka talimatı, kredi kartı, eft/havale, çek, senet veya seçilen diğer bir ödeme aracı yoluyla ödeme ve tahsilat yapılabilmesi ve ödeme ve tahsilat belgesinin oluşturulmasını sağlamak üzere gerçek kişi iş ortaklarımıza, tüzel kişi iş ortaklarımızın bilgilerini paylaştığı yetkililerine, temsilcilerine, ortaklarına ve/veya çalışanlarına ait ad soyad, vergi numarası, kimlik numarası, adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, ifa edilecek işin niteliğine göre lisans, ruhsat ve benzeri belgeler, ödeme yapılacaksa vergi numarası ve banka hesap bilgileri, iletişimin ve işin takibini yapabilmek üzere yazılı veya elektronik ortamda gerçekleşen yazışmalar, akdedilen sözleşmeler, diğer evraklar, güvenliği temin etmek üzere tesislerimizi ziyaret edenlerin kamera kayıtları gibi kişisel veriler Şirketimiz tarafından dijital ve/veya fiziksel ortamda kayıt altına alınmakta, bahsi geçen yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda hizmet alınan bankalar, nakliyeciler, gümrük müşavirleri, mali müşavirler dahil 3. kişiler ve vergi dairesi gibi kamu kurumlarıyla paylaşılmaktadır.

Politika'da belirlenen saklama sürelerinin geçmesi ve bu bilgileri saklamak için herhangi bir meşru amaç kalmadığı takdirde kişisel verileriniz imha edilecek veya anonimleştirecektir. Kişisel veri sahibi olarak, veri sorumlusu olan Şirketimize “Sarı Oba Sokak No:3 34337 Etiler İstanbul” adresine bizzat gelerek ya da Politika IX. maddesinde ve web sayfamızda yer alan başvuru formunda belirtilen yollarla başvurarak;

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • bu veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • kişisel verilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aktarılması söz konusu ise bu kişi ve yerleri öğrenme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya yok edilmesi halinde bu hususun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz yapılması halinde ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz etme,
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

ŞARK SAATÇILIK DIŞ TIC. İTH. İHR. MÜM. A.Ş.